شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ ... تو اگر گريه کني بغض دلم مي شکند** خنده کن عشق زمين گير شود بعد برو**يک نفر حسرت لبخند تو را ميدارد ** صبر کن گريه به زنجير شود بعد برو ** خواب ديدي شبي از راه سوارت آمد ** باش تاخواب تو تعبير شود بعد برو ...
ساعت ویکتوریا
مهربوني5
0 امتیاز
0 برگزیده
542 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top